Privacyverklaring

 

Ymgred Bergstra (Kleine-Kameraadjes)
Gevestigd : Rode Klaver 77, 8607EK, Sneek

Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kleine Kameraadjes
Rode Klaver 77
8607EK, Sneek
Tel. 0515-416598, mobiel: 06-52608889

E-mail: info@kleine-kameraadjes.nl
Via https://www.kleine-kameraadjes.nl vindt u een link naar onze privacy verklaring

Ymgred Bergstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Humpy Dumpy Gastouder Service zij is te bereiken via info@kleine-kameraadjes.nl of 06-52608889

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ymgred Bergstra verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Ymgred Bergstra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via ( wat van toepassing is) dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Ymgred Bergstra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling via urenlijsten.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Email adressen worden dus uitsluitend gebruikt voor communicatie tussen gastouder en vraagouder en niet aan derden vertrekt.
- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten zoals prijswijzigingen.
- Ymgred Bergstra verwerkt ook persoonsgegevens wanneer hier toe een wettelijk verplichting geldt,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ymgred Bergstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens : na beëindiging van de overeenkomst 7 jaar
Personalia : na beëindiging van de overeenkomst 7 jaar
Adres : na beëindiging van de overeenkomst 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ymgred Bergstra verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Ymgred Bergstra verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Ymgred Bergstra gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ymgred Bergstra
U heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kleine-kameraadjes.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door "u" is gedaan, neem ik persoonlijk contact met u op.
Dit ter bescherming van uw privacy, ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ymgred Bergstra wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ymgred Bergstra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@kleine-kameraadjes.nl.